Advocatenkantoor Ester - Home - Uw advocaat voor Hillegom, Bollenstreek en Haarlemmermeer

Home

jun 12, 2020

Bouwtijdoverschrijding. Over dagen, werkbare dagen en werkbare werkdagen.


In de bouwpraktijk komt bouwtijdoverschrijding geregeld voor. Maar hoe wordt die bepaald?

Categorie: Uit de praktijk
Ingezonden door: Ehran

In nagenoeg alle aannemingsovereenkomsten is een datum van oplevering bepaald. Soms wordt daarbij gebruik gemaakt van een datum, maar veelal wordt overeengekomen dat de aannemer het werk dient op te leveren binnen een bepaald aantal werkbare dagen of werkbare werkdagen.

In een eerdere bijdrage besprak ik de schadevergoeding bij te late oplevering. In deze bijdrage staat de vraag centraal hoe de bouwtijdoverschrijding wordt vastgesteld.

Als een vaste datum of een aantal kalenderdagen is overeengekomen, dan heeft u - afgezien van de toerekening - voor de bepaling of er sprake is van bouwtijdoverschrijding echt geen jurist of advocaat nodig.

Lastiger wordt het als een aantal (werkbare) werkdagen is overeengekomen. Wellicht een schot voor open doel, al is de praktijk weerbarstiger: de begrippen 'werkdag', 'werkbare dag' of 'werkbare werkdag' betekenen echt niet hetzelfde.

Het begrip 'werkdag' is afhankelijk van de gekozen definitie, of het ontbreken daarvan. Zo kennen cao's en standaardregelingen (zoals de UAV 2012) een ruimer begrip van werkdag, dan het spraakgebruik (alle dagen behoudens zaterdag, zondag en erkende feestdagen).

De bepaling of de werkdag ook een werkbare dag is, is echter minder eenvoudig te beantwoorden. Er is nl. geen wet die bepaalt of iets (on)werkbaar is.

In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt meestal aangegeven wat verstaan wordt onder een 'werkbare' werkdag. Veelal wordt daarbij aansluiting gezocht bij standaardovereenkomsten (zoals de hiervoor genoemde UAV 2012), waarin is bepaald dat een ‘onwerkbare’ werkdag een werkdag is als daarop - door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer - gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.

In veruit de meeste gevallen zijn de weersomstandigheden de oorzaak voor een onwerkbare dag. Daarbij spelen windkracht, neerslag en vorst een belangrijke rol.

De weersomstandigheden zijn evenwel niet alleen relevant of doorslaggevend. Het belemmerend effect van het weer op een veelheid van bouwactiviteiten is daarvoor te gevarieerd. Als het werk of bepaalde ruimtes daarvan al wind- en waterdicht zijn, hoeven weersomstandigheden ook niet per definitie het gevolg te hebben dat gedurende ten minste vijf uren niet gewerkt kan worden. Anderzijds kan het zo zijn dat verwerkingsvoorschriften een in het algemeen prima dag onwerkbaar kunnen maken.

Naast het weer kunnen ook andere omstandigheden tot gevolg hebben dat er sprake is van een onwerkbare dag. Zo kunnen stakingen of, iets actueler, overheidsvoorschriften, zoals de Covid-19-maatregelen, roet in het eten gooien. Daarbij zal telkens moeten worden bepaald of het niet kunnen verrichten van werkzaamheden aan de aannemer kan worden toegerekend.

Met opzet 'kan' (niet moet) worden toegerekend; het is immers de aannemer die in beginsel de bewijslast heeft dat er sprake is van een onwerkbare werkdag.

Voor wat betreft het weer, wordt veelal uitgegaan van de weersomstandigheden op een bepaald punt in het land. In dat geval loont het vaak om lokale meetgegevens of meetgegevens van een meetstation dicht(er) in de buurt van het werk op te vragen. Een aandachtig lezer zal ook hebben opgemerkt dat het loont om bij te houden wanneer en welke ruimtes wind- en waterdicht zijn.

Advocatenkantoor Ester beschikt over een ruime ervaring op het gebied van het bouwrecht. Neem vrijblijvend contact op met vragen over bouwtijdoverschrijding, meerwerk of over andere aspecten bij grote en kleinere bouwprojecten. Graag denken wij met u mee. 
artikel_naam: Bouwtijdoverschrijding. Over dagen, werkbare dagen en werkbare werkdagen.

Onze Expertises

Bouwrecht

Advocatenkantoor Ester is thuis op het terrein van het bouwrecht. Niet alleen bij de grote bouwprojecten, maar ook bij de kleinere. Of het nu een groot of klein werk betreft,....

Huurrecht

De dagelijkse praktijk laat zien dat het huurrecht een ingewikkeld recht is. Er gelden verschillende regelingen voor verschillende vormen van huur. Zo gelden er andere regels voor...

Contractenrecht

Iedereen heeft dagelijks te maken met het sluiten van contracten, zowel ondernemingen als particulieren. Of u nu een overeenkomst met een afnemer of leverancier sluit, of een brood bij de bakker koopt.

Wanneer iedereen ....

Advocatenkantoor Ester Hillegom hamer